Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego www.zzp.wgpr.pl(dalej jako: Polityka)

I.Postanowienia ogólne

 1. Polityka ma charakter informacyjny, co oznacza, że zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Operatorem Serwisu Internetowego jest Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000248382, NIP: 7781432665, REGON: 300220896 (dalej jako: Operator).
 3. Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przez użytkowników podczas zakładania usług, używania usług lub korzystaniu z różnego rodzaju akcji marketingowych, które mogą być prowadzone przez Operatora (np. konkursy, newslettery itp.).
 4. Dane podawane przez użytkowników w celu korzystania z usług są używane w procesie ich uruchamiania i świadczenia. Obejmuje to w szczególności następujące działania:
  • wystawianie faktur;
  • uruchomienie usług;
  • przetwarzanie i przechowywanie dokumentów finansowych w oparciu o przepisy szczególne: podatkowe, finansowo-księgowe, itp.;
  • informowanie o terminach wygasania usług i możliwości ich przedłużania;
  • informowanie o planowanych pracach technicznych i zmianach konfiguracyjnych;
  • informowanie o zmianach w regulaminach;
  • realizację obsługi technicznej, w tym odpowiedzi na pytania użytkowników;
  • wyjaśnienia w zakresie rozliczeń;
  • bezpośredni kontakt handlowy – jedynie za zgodą użytkownika;
  • przesyłanie informacji marketingowych – jedynie za zgodą użytkownika (szczegółowe zasady, zakres zgody wraz z powołaniem odpowiednich przepisów znajdują się wówczas w miejscu wyrażania zgody).
 5. Operator może być także procesorem danych osobowych – w odniesieniu do danych, których administratorami są klienci i które zostały mu powierzone poprzez zawarcie odpowiedniej umowy o powierzenie danych. Szczegółowe zasady określa wówczas ta umowa. Polityka nie dotyczy wykorzystania tego rodzaju danych. W odniesieniu do nich Operator nie jest administratorem.
 6. Polityka nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Operatora.
 7. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
 • zawieranie umów z Operatorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Serwisu Internetowego i Polityce danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi z Operatorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy; podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Operatorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych;
 • obowiązki ustawowe Operatora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Operatorowi wykonanie tychże obowiązków.
 1. Serwis Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie podane w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora;
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”);
  • poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, poczty oraz aplikacji Operatora.

II.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.
 2. Administratorem danych osobowych jest Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000248382, NIP: 7781432665, REGON: 300220896. Dane kontaktowe Administratora: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań, e-mail: biuro@wgpr.pl, tel.: +48 61 850 12 33.

III. Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych osobowych

  1. Cel, podstawa, okres i zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora każdorazowo wynika z działań podejmowanych przez danego użytkownika w Serwisie Internetowym.
  2. Dane osobowe w Serwisie Internetowym mogą być przetwarzane przez Administratora w następujący sposób:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
Wykonanie umowy o świadczenie Usługi lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy).

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres stałego zamieszkania lub zwykłego pobytu (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres korespondencyjny, nr PESEL.

W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo: nazwę i formę prowadzonej działalności, adres prowadzenia działalności/siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP lub odpowiednik) Usługobiorcy.

Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Imię, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.
Marketing usług i produktów Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Imię, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.
Marketing usług i produktów partnerów Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Imię, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.
Prowadzenie ksiąg  rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg rachunkowych.

Imię i nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP lub odpowiednik) Usługobiorcy.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Imiona i nazwisko, identyfikator klienta (login), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres stałego zamieszkania lub zwykłego pobytu (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres korespondencyjny, nr PESEL.

W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo: nazwę i formę prowadzonej działalności, adres prowadzenia działalności/siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP lub odpowiednik) Usługobiorcy.

Wykonywanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych w przypadku incydentu technicznego lub fizycznego oraz do ciągłego zapewnienia poufności, integralności dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania Artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 32 ust 1 lit. b i c RODO.

Dane są przechowywane przez okres zgodny z wewnętrznym harmonogramem wykonywania kopii zapasowych przez Administratora.

Wszystkie dane przekazane przez Usługodawcę, niezbędne do wykonania i przechowywania kopii zapasowej danych.

IV. Prawa osoby w zakresie jej danych osobowych

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2
  a RODO) ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e oraz f RODO, tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1-5 można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w pkt II. Polityki lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego. Podczas kontaktu na odległość, Administrator może żądać podania danych osobowych w celu weryfikacji tożsamości.

V. Profilowanie

 1. Administrator nie korzysta w Serwisie Internetowym z profilowania.

VI. Odbiorcy danych

 1. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne dla realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 2. Dane mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom działającym na zlecenie Administratora lub wykonującym na rzecz Administratora usługi, w szczególności:
  • przedsiębiorcom świadczącym obsługę księgową;
  • podwykonawcom i serwisantom;
  • przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim;
  • organom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa pozostają uprawnione do żądania ich wydania, w tym w szczególności sądom, prokuraturom, Policji, administracji podatkowej i celnej;
  • innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 2. W przypadku określonym w ust. 1 dane osobowe są przekazywane niezależnie od tego, czy w stosunku do danego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych lub czy zostały zapewnione inne zabezpieczenia określone w art. 46 lub 47 RODO. Dane osobowe zostaną przekazane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania zamówionej usługi.
 3. Ujęcie i opisanie w Polityce wszystkich możliwych sytuacji przekazania danych osobowych poza EOG w związku z zamawianiem usług oferowanych przez Administratora jest niemożliwe w niniejszym dokumencie, szczegółowe informacje można uzyskać:

VIII. Pliki cookies

 1. Serwis Internetowy korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”). Są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.
 3. Dane zawarte w plikach cookies mogą być przetwarzane w następujących celach:
  • realizacji podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowywanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
  • dostosowywania zawartości Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy;
  • zapamiętywania lokalizacji IP, strefy czasowej;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu Internetowego;
  • zapamiętywania zamawianych Usług w koszyku, polecania Usług powiązanych z Usługami zamawianymi, a także prawidłowego funkcjonowanie Serwisu Internetowego;
  • personalizacji i publikacji treści reklamowych zamieszczanych w Serwisie Internetowym, zgodnych z zainteresowaniami Usługobiorców;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń.
 4. Przeglądarki internetowe dostępne na rynku domyślnie w większości akceptują zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku może to jednak mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
 6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
 1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu Internetowego mogą być również wykorzystywane przez współpracujące z operatorem Serwisu Internetowego podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google, Facebook i Twitter.
 2. Operator korzysta z usługi Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie.
 3. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/