Przed szkoleniem – informacje praktyczne o rynkach zamówień publicznych Hiszpanii i Portugalii

Już 25 marca 2022 r. zapraszamy na Szkolenie informacyjne z zakresu możliwości udziału polskich przedsiębiorców z sektora MMŚP w rynkach zamówień publicznych Hiszpanii i Portugalii.

Szkolenie poprowadzi Radosław Piontek.

 

Analizując sytuację na monitorowanych w ramach projektu rynkach w kontekście wyboru zakresu najbliższych szkoleń planowanych do realizacji poniższe rekomendacje wskazują na dwa kraje: Hiszpanię oraz Portugalię.

W Hiszpanii liczba uruchamianych postępowań w ramach Europejskiego Biuletynu Zamówień Publicznych plasuje ten kraj na 3 pozycji.  W kraju tym nie ma oficjalnej krajowej polityki preferencji ani dyskryminacji zagranicznych dostawców, jednak rząd Hiszpanii (GOS) zachęca do aktywności dostawców hiszpańskich.

Decyzje o zamówieniach są zwykle podejmowane na poziomie odpowiedniego działu lub agencji. Jednak w przypadku niektórych kategorii produktów hiszpańska agenda ds. zamówień otworzyła scentralizowany mechanizm licytacji, który wykorzystuje internetowy rejestr oferentów i otwartych ofert. Kategorie te obejmują komputery, pojazdy, sprzęt biurowy i ogrzewanie. Dostęp jest możliwy poprzez stronę zamówień Ministerstwa Finansów.

W Hiszpanii wszystkie szczeble administracji — rząd centralny, samorządy regionalne (wspólnoty autonomiczne), gminy i przedsiębiorstwa z co najmniej 50-procentową własnością rządową — muszą przestrzegać określonych praktyk w zakresie zamówień publicznych, zgodnie z ustawą o umowach w sektorze publicznym z 2017 r.

Organami uprawnionymi do zawierania umów lub żądania funduszy w imieniu rządu są:

  • Rząd centralny: ministrowie i sekretarze stanu – główne centralne agencje kontraktujące
  • Samorząd regionalny (wspólnoty autonomiczne), w tym regionalne/lokalne organy opieki zdrowotnej
  • Gminy: burmistrz lub inny formalnie wyznaczony urzędnik
  • Spółki Skarbu Państwa: Dyrektor Generalny

Procedura przetargowa dla konkretnego przetargu jest stosunkowo prosta. Wszystkie oferty są poufne i należy do nich dołączyć odpowiednią dokumentację. Poniżej lista informacji zawieranych w dokumentacji:

  • Akredytacja przedstawicielstwa prawnego stosowanego przez firmę
  • Dowód zdolności ekonomicznej i finansowej do wywiązania się ze wszystkich zobowiązań oraz kompetencji technicznych lub zawodowych plus oświadczenie, że firmie nie zabrania się zawierania umów
  • Dowód złożenia tymczasowej gwarancji, zgodnie z warunkami uczestnictwa. W przypadku firm zagranicznych formalne uznanie jurysdykcji sądów hiszpańskich (w razie potrzeby)
  • Poświadczenie, że wszystkie zobowiązania podatkowe i ubezpieczenia społeczne zostały spełnione.

Zamówienia publiczne i rządowe w Hiszpanii są zgodne z Porozumieniem WTO w sprawie zamówień publicznych (GPA) i ogólnounijnym prawodawstwem na mocy dyrektyw UE w sprawie zamówień publicznych.

W Portugalii liczba uruchamianych postępowań w ramach Europejskiego Biuletynu Zamówień Publicznych plasuje ten kraj na 16 pozycji. Kluczowym aktem prawnym dla zamówień publicznych w Portugalii jest Kodeks Zamówień Publicznych (PCC), zatwierdzony dekretem z mocą ustawy nr 18/2008 z dnia 29 stycznia.

Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa reguluje oddzielnie dekret z mocą ustawy nr 104/2011 z dnia 6 października.

Portugalia jest członkiem UE i jest również sygnatariuszem Porozumienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie zamówień rządowych (GPA), które przewiduje wzajemne zobowiązania dotyczące dostępu do rynku w zamówieniach między UE a innymi członkami WTO, którzy są również sygnatariuszami GPO. W związku z tym całe prawodawstwo UE stosuje się bezpośrednio w Portugalii, a GPA ma również zastosowanie na zasadzie wzajemności.

W Portugalii Instytut Zamówień Publicznych, Nieruchomości i Budownictwa (IMPIC) jest organem regulacyjnym odpowiedzialnym za ustalanie rządowej polityki zamówień publicznych i egzekwowanie zgodności w zamówieniach publicznych i elektronicznych platformach zamówień; reguluje również budownictwo publiczne i prywatne.

Podstawowe zasady obowiązujące w Portugalii to zasady dotyczące legalności, interesu publicznego, bezstronności, proporcjonalności, dobrej wiary, ochrony uzasadnionych oczekiwań, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności, a także zasady konkurencji, reklamy i przejrzystości, równego traktowania i niedyskryminacji.